Vydané knihy

 

Obec širšího společenství českých unitářů se od roku 2011 věnuje i vydavatelské činnosti. Naše knihy lze objednat e-mailem na adrese obce nebo zakoupit na e-shopu NSČU, anebo v distribuční síti firmy Kosmas.

Obálka

Autor

Anotace

Rok vydání
Cena
Andreas Weber
Minima animalia. Horarium přírody
Kniha německého biologa a ekofilozofa je souborem devadesáti devíti přitažlivých úvah psaných v deníkovém formátu během jednoho přírodního roku – od vykvetení sněženek do jejich objevení se znovu počátkem dalšího jara. Hlavním „hrdinou“ každého zamyšlení je nějaká drobná konkrétní forma bytí na naší zemi: od jabloně přes růži, sýkorku, ropuchu po stéblo trávy, kámen, lišejník, oblak, mořské tvory a mnohé další. S úžasem nad krásou, účelností a vzájemnou provázaností světa, jehož jsme nedílnou součástí, autor přesvědčivě ukazuje, že příroda je ve svém celku ztělesněná v každém jednotlivém individuu i jeho osudu a zároveň nás nedozírně přesahuje. Každý organismus je touto přírodou. Je to kniha plná živoucnosti i něžné poetiky, která se nevyhýbá ani tématům jako odumírání, tlení a rozklad, a k tomu nabízí hluboce duchovní vhled do našeho vlastního, lidského života.
2024
299 Kč
Miloš Hlávka
Uprchlík z Říše konvencí
Básnická sbírka Miloše Hlávky, mimo jiné písničkáře, skalního trampa a úspěšného účastníka různých literárních soutěží, je zároveň průřezem jeho dosavadním poetickým dílem. Ve čtyřech tematických oddílech se odkrývá hned několik důležitých sfér autorova života: bezprostřední vztah ke krajině, význam spirituality při pohledu na svět, ovšem ruku v ruce s vtipem a humorem, a také občanské zapojování se do veřejného dění. Zcela jistě potěší čtenáře, kteří přes všechny obtíže současného světa neztratili pozitivní přístup k životu. V neposlední řadě se nad ní zaradují i příznivci tradičního, vázaného verše.

 

2023
169 Kč
Clifford Martin Reed
„Dokud národy nesplynou v jeden.“ Darwinovy vazby na unitářství
Charles Darwin byl spojen s unitářským hnutím četnými příbuzenskými vztahy. Ovšem nejen to: mezi unitáři měl také mnoho blízkých přátel a rovněž ideově bychom našli četná společná témata – například snahy o zrušení otroctví a podobně. Ale do jaké míry jsou unitáři oprávněni prohlašovat autora přelomového díla O původu druhů za „jednoho z nich“? A jaké důsledky mají Darwinovy myšlenky v době, kdy se fundamentalisté snaží oživit starý konflikt mezi náboženstvím a vědou?
2021
249 Kč
Petr Samojský
Spiritualita všedního dne
Tato publikace vznikla jako povzbuzení k hlubšímu vnímání spirituality a bytostnému lidskému tázání, které s tím souvisí. S vědomím, že otázku „kdo jsem já a proč?“ si každý jistě nesčetněkrát položil, ji autor hned v úvodu textu klade znovu. Ne však proto, aby na ni hledal odpovědi, ale aby se zabýval možnými způsoby, jak tu otázku klást, respektive jak jí prodchnout všední a každodenní život. Za podstatu osobní spirituality považuje obrácení se do sebe, k svému vlastnímu zdroji bytí, a aktivní, průběžné učení se žít z pramene, kterým je náš vlastní život. Zaměřuje se také na sílu prožitku a tvůrčí hledání vlastních cest, k tomu jak a čím vlastně chceme svou duši obohatit. Důležitou metaforou je mu „okno spirituality“ jako symbolický výraz pro proces otevírání se posvátnému.
Věnuje se významu rituálů, výhodám i potenciálním slabým místům jak tradičních náboženských přístupů ke spiritualitě, tak nových – konzervativních i tvůrčích. V druhé části knihy pak systematicky představuje některé z cest, jak si vytvářet vlastní spirituální praxi, případně jak takto pracovat ve skupině nebo pro skupinu.
Život nabízí bezpočet nejrůznějších možností, jak dodat duchovní akcent a pomyslné barvy každodenní monotónnosti. To když chceme i času všedně plynoucímu vetknout hlubší smysl, aby náš život jako celek tento hlubší smysl nepostrádal. Stačí se jen učit je vidět, vnímat a pracovat s nimi. A k tomu může být užitečným pomocníkem i tato kniha.
2020
250 Kč

Petr Samojský, Anna Hogenová, Susan Loy, Claire MacDonald, Norbert Rácz
Velké příběhy jako zdroj duchovní inspirace
Příběhy… jsou od narození všude kolem nás a v nekonečných variantách. A přesto má tahle bezedná pokladnice podnětů a inspirací zcela jednoduché, snadno rozpoznatelné jádro, staré jako lidstvo samo. Formovaly celé kulturní okruhy, ozřejmují původ lidských společenství, dávají jim kořeny, určují vztahy, spojují s tím, co nás přesahuje. Vypráví o tom, co bylo, a zároveň tím dávají legitimitu a smysl tomu, co je, co bude. Má význam věnovat jim pozornost i dnes.V tomto sborníku pět autorů (Petr Samojský, ČR, Anna Hogenová, ČR, Susan Loy, USA, Claire MacDonald, GB, a Norbert Rácz, Rumunsko) představilo různé pohledy na velké příběhy a jejich význam pro dnešní duchovní společenství: Jejich roli v našich malých, osobních příbězích; proč je důležité se i dnes vracet ke zdroji vlastní kultury a bytostnému tázání; transcendentalistické znovunalezení významu sepětí s přírodou a jak tento odkaz integrovat do našeho liturgického i osobního prostoru; alegorii vyhnání z ráje a možnosti pomyslného návratu do něj skrze vstřícné a posilující společenství; a nakonec teologické zamyšlení nad odklonem liberálního náboženství od prožívání příběhů až k jeho současné postupné rehabilitaci prožitku. Sborník je vydán v české i anglické verzi.
 
Also available in English.
2019
170 Kč
Petr Samojský
A přece se točí
Kniha krátkých úvah o nekončící lidské touze po poznávání, vědění a přicházení věcem na kloub. Každá otázka, ať již naivně dětská, nebo položená třeba před začátkem zásadního vědeckého výzkumu, je podle autora znamením lidského života.
Položit otázku vyžaduje notnou dávku odvahy: Je správně položená? Nezesměšním se? Tato počáteční odvaha se ale pak velmi hodí při hledání odpovědí, ne nadarmo se jedna z kapitol jmenuje Proč má pravda těžký život? V textu se pomyslně setkáme i s některými velikány rozvoje lidského poznání a přístupu k němu, s Galileem Galileim nebo Leonardem da Vinci. Závěrečná pasáž je pak zamyšlením nad tím, co je dnešnímu člověku zapotřebí, aby dokázal být ve svém životě tak silný, že bude moci stále hledat odpovědi na své otázky, sdílet je s ostatními a být platný světu.

Kniha je volným završením trilogie, kterou tvoří s již vydanými publikacemi Studny a oheň a Kdo je tady cizincem.
2019 199 Kč

Petr Samojský
Kdo je tady cizincem
Ústředním motivem knihy je pobývání lidského společenství na této planetě od narození do smrti. Začíná úvahou o relativnosti pojmu cizinec, neboť cizím se může člověk cítit i v prostředí, kde se narodil, a opačně. Na to naváže příběh o tom, jak důležité je zejména pro dítě od narození, ale i pro dospělého člověka vnímat, že je ve „svém světě“ vítán. Dále se autor zamýšlí nad významem pohostinství v různých tradicích, významem domova, pocitem odcizení i možnostmi, jak jej překonávat. Ze svých úvah nevynechává ani Boha: Je Bůh v našem světe vítán? Nebo je to jediný dokonalý cizinec?
Kniha volně navazuje na dříve vydané dílo Studny a oheň.
2018
199 Kč
Matěj Čihák
Perský sen
Autorský debut mladého básníka Matěje Čiháka je knihou spirituální poezie. Trochu snové, trochu surrealistické, trochu provokativní, ale zejména vtipné a svěží. Ač se autor vědomě hlásí k odkazu velkých mystiků, neupadá v příbězích svých básní do bezčasí a neopomíjí život 21. století s jeho aktuálními problémy. V tomto smyslu je kniha i hodně osobní výpovědí, která zve, láká čtenáře ke komunikaci, byť o věcech a prožitcích, které jsou slovy jen těžko uchopitelné. I díky tomu může být přístupná široké vrstvě čtenářů včetně mladé generace.
2018 179 Kč
Petr Samojský
Studny a oheň
Motivem vzniku této publikace byla vděčnost za to, že my lidé máme vůbec příležitost k životu na naší krásné modré planetě. Snad až příliš často považujeme věci, které jsou základem života a lidské civilizace, za samozřejmé. Právě na pocitu vděčnosti za věci zdánlivě běžné autor staví a zamýšlí se o různých podobách života na Zemi. Dělá to způsobem ne zcela tradičním, protože jak jinak brát úvahy o formách života v podzemí, na povrchu a v nadzemí? Tento zvláštní úhel pohledu byl podnícen projektem putování po posvátných místech původních obyvatel USA (jako Messa Verde, Pawnee Buttes a Devil‘s Tower) a z něj také vznikly autorské nahrávky hudebního alba s názvem Trails For the Ancients. Toto CD je originální přílohou knihy a může čtenáři posloužit jako jedna z pomyslných bran do posvátného prostoru života.
2018 299 Kč
Michal Kohout
Forma sleduje smysl / na okraj architektury
Nejnovější kniha jednoho z našich předních architektů Michala Kohouta je o významu a rolích architektury ve společnosti. Stavění domů a péče o vystavěné prostředí je fascinující činnost, která zasahuje mnohé oblasti lidského konání i vědění a má praktický dopad na každého z nás. Tento soubor čtivých úvah je proto určen každému, komu není lhostejné, nakolik je estetické a zároveň funkční prostředí, v němž žijeme, a jak na nás působí. Autor se zamýšlí nejen nad obsahem a formou staveb, ale i nad kategoriemi jejich uživatelů a tvůrců, a to včetně mnohých exkurzů do historie, jimiž názorně dokládá kořeny či souvislosti popisovaného jevu.
Přiléhavým mottem celé knihy by bezpochyby mohl být známý výrok filozofa Ludwiga Wittgensteina, který v ní autor také cituje: „Meze architektury jsou mezemi společnosti, které slouží.“
2016 279 Kč
Kolektiv autorů
Domov a krajina. Sborník z konference
Domov a krajina. Tyto fenomény nás naprosto běžně a každodenně doprovází, ale přitom (nebo právě proto) se jen málokdy zastavíme, abychom je vnímali a abychom se zamysleli, co pro nás vlastně znamenají. Naši pozornost si ovšem zasluhují, protože jsou to hodnoty důležité, ba nezbytné pro plnohodnotný život; jeho duchovní stránku nevyjímaje. Navíc jsou velmi křehké – nemohou existovat bez lidského zájmu a lidské péče o ně. I na tyto skutečnosti měla upozornit konference Domov a krajina, z níž vzešel tento sborník. Smyslem bylo podívat se na vztah domova a krajiny z více různých úhlů pohledu a nabídnout širší inspiraci k přemýšlení.
Duchovní rovinu zdůraznil Petr Samojský, filozofický vhled nabídla Anna Hogenová a tyto dva obecnější příspěvky doplnil konkrétnějším příkladem překladatel a literární historik Josef Jařab, který se zamýšlel nad vývojem Spojených států ve smyslu domova. Další tři příspěvky byly věnovány tématu v užším pojetí: historičtí a kulturní geografové Magdalena Kašková a Zdeněk Kučera představili své studium proměn českého pohraničí v kontextu vývoje obyvatelstva a krajiny těchto specifických lokalit naší republiky. Krajinářský architekt Martin Weber měl příspěvek věnovaný ochraně historické a kulturní krajiny a architektka Veronika Bešťáková uvedla zajímavý, byť minoritní trend v současném bydlení, takzvaný cohousing, pro nějž je typické sdílení obytného prostoru i krajiny a šetrnější přístup k prostředí, jež nás obklopuje.
2016 180 Kč
Veronika Prohaska
Skřítci v kufru
Bohatě ilustrovaná knížka příběhů dvou skřítků žijících v malém vetešnictví. Šufánek je šikovnější, Skrapínek zase zvědavější a svým zábavným a někdy i trochu kouzelným dováděním oživují chod domácnosti i živnosti pana Kaďátka, majitele obchůdku. Nenechaví skřítci se spoustou nápadů občas provedou malou lotrovinu, ale především se jim v každém příběhu podaří najít nějaké staré věci z vetešnictví nové využití a smysl.
Veselá vyprávění o tom, jak je důležité dívat se na svět tvůrčím způsobem a navzájem si pomáhat.
2015 189 Kč
sborník Do sborníku přispěli: Petr Samojský, Anna Hogenová, František Mikeš, Anežka Šubrová, Pavol Bargár. Neviditelné inspirace: Sborník z konference Význam spirituality v lidské tvořivosti
Tvorba se zdaleka netýká jen umění a řemesel, je ze své podstaty obsažena v každé činnosti, na níž člověku záleží, kterou nedělá jen mechanicky. Autoři této publikace zacházejí ještě dál a ukazují, že v každé takové činnosti je potenciálně přítomná i spiritualita, tedy duchovní rozměr. Spiritualita v tomto pojetí může být člověku nepřetržitou neviditelnou inspirací na cestě k harmonickému a zodpovědnému bytí, záleží jen na tom, do jaké míry ji jsme schopni a ochotni vnímat.
Ve sborníku je představeno šest z neomezeného množství přístupů k této „neviditelné inspiraci“: Z obecného hlediska se spiritualitě a chápání lidské duše věnuje Petr Samojský, filozoficky ji pojímá Anna Hogenová, vztahy spirituality a vědy zkoumá František Mikeš, význam ve výchově a vzdělávání představuje Anežka Šubrová a z perspektivy dokumentu Světové rady církví Tvořivá energie pro život v plnosti se jí zabývá Pavol Bargár. Téma lidské spirituality je tím otevíráno z méně tradičních úhlů pohledu a vybízí k hledání dalších.
2014 159 Kč
Do sborníku přispěli: Dagmar Blümlová, Václav Cílek, Anna Hogenová, Petr Juřina, Michal Kohout, Karel Stibral, Jiří Zemánek. Vnímání krajiny. Sborník z konference krajina jako duchovní dědictví
Kniha je souborem sedmi příspěvků, jež zazněly na stejnojmenné konferenci konané 12. května 2012 v Praze. Krajina je v nich představena jako fenomén zajímavý pro mnohé obory: filozofii, archeologii, estetiku i přírodní vědy, a zároveň jako nevyčerpatelný zdroj umělecké inspirace. Nechybí ani představení jednoho ze současných amerických ekologických přístupů ke krajině: objevování důležitosti takového způsobu vnímání krajiny a předávání zkušeností s ní, který je typický pro animistické kultury přírodních národů, jež se rozvíjely bez jakéhokoliv systému písma. Pro členy NSČU a na vybraných akcích je tato kniha prodávána s 30% slevou.
2012 160 Kč
Henry David Thoreau
Překlad: Lenka Štěpáníková
Esence života. Výběr z poezie
Kniha obsahuje dvacet šest básní známého amerického spisovatele, myslitele a znalce přírody H. D. Thoreaua, a to jak v anglickém originále, tak v českém překladu. Ačkoli Thoreauovo prozaické dílo je u nás poměrně známé, jeho poezie vychází v českém jazyce poprvé. Na dobu svého vzniku (polovina 19. století) překvapuje velmi moderním přístupem k životu v souladu s přírodou, s úctou k ní. Básně lze vnímat také jako velmi autentický doklad Thoreauovy originální duchovní cesty, která je dodnes inspirativní a v rámci vývoje dějin filozofie i náboženství byla důležitým zdrojem nových myšlenkových vlivů. Pro členy NSČU a na vybraných akcích je tato kniha prodávána s 30% slevou.
2012 170 Kč
Petr Samojský Krajina jako duchovní dědictví
Kniha je souborem několika zamyšlení o významu krajiny pro lidskou společnost na začátku třetího tisíciletí a vznikla v rámci stejnojmenného dvouletého kulturního projektu pořádaného Obcí širšího společenství českých unitářů. Krajina je svým způsobem nositelkou duše člověka, jeho vnějším domovem, respektive domovem jeho domova, a proto je také velmi důležité, jak se člověk ke krajině staví. Pro členy NSČU a na vybraných akcích je tato kniha prodávána s 30% slevou.
2011 100 Kč


 

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství